تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 1 / 7
آقای دکتر خرازی ; مقام معظم رهبری
تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 2 / 7
جناب آقای دکتر خرازی ; مقام معظم رهبری
تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 3 / 7
آقای دکتر خرازی ; آیت الله هاشمی
تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 4 / 7
آقای مسجد جامعی; آقای خاتمی
تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 5 / 7
آقای خاتمی ; رونمایی از مصحف شریف نور
تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 6 / 7
مصحف شریف نور ; جناب آقای احسان اوقلو
تصاویر ویژه
تصاویر ویژه: عکس شماره 7 / 7
جناب آقای دکتر خرازی ; جناب آقای خاتمی
1