فیلم معرفی موسسه انتشارات عظام 

بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب تهران(91/02/17)